Algemene voorwaarden Affiliateblogger Training


Inleiding

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
Affiliateblogger: gevestigd te Lelystad en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67312950 handelend onder de naam JenniferKok.nl
Website: de trainingswebsite van Affiliateblogger, te raadplegen via affiliateblogger.training en alle bijbehorende subdomeinen.
Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Affiliateblogger en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Affiliateblogger en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Affiliateblogger zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Affiliateblogger slechts bindend, indien en voor zover deze door Affiliateblogger uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle op de Website en in andere van Affiliateblogger afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend omdat het een online product is.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Affiliateblogger kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Affiliateblogger afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2.4. Affiliateblogger kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Affiliateblogger en het voldoen aan de daarbij door Affiliateblogger gestelde voorwaarden.
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Affiliateblogger onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Affiliateblogger het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. Affiliateblogger kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Affiliateblogger op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Registratie
4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Affiliateblogger is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
4.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Affiliateblogger daarvan in kennis te stellen, zodat Affiliateblogger gepaste maatregelen kan nemen.
4.5. Het is niet toegestaan voor Klant om zijn accountgegevens te verstrekken aan derden.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Zodra de bestelling door Affiliateblogger is ontvangen, geeft Affiliateblogger Klant met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk digitaal toegang.
5.2. Affiliateblogger is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 24 uur. De wijze van levering vindt alleen digitaal plaats.
5.4. Indien Affiliateblogger de diensten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Artikel 6. Zakelijk retourrecht
6.1. Het vorige artikel inzake het herroepingsrecht is van overeenkomstige toepassing op zakelijke bestellingen, zij het dat:
¥ Zakelijke Klant de Overeenkomst met Affiliateblogger binnen 14 dagen na ontvangst van het product dient te ontbinden.
¥ Reeds door Zakelijke Klant betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst en na verwijdering van de diensten uit zijn account zullen worden terugbetaald.

Artikel 7. Betaling
7.1. Klant dient betalingen aan Affiliateblogger volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Affiliateblogger is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 8. Garantie bij zakelijke aankopen
8.1. Affiliateblogger staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Affiliateblogger er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
8.2. Indien de geleverde dienst bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Affiliateblogger daarvan in kennis te stellen.
8.3. Indien Affiliateblogger de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 9. Klachtenprocedure
9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Affiliateblogger, dan kan hij bij Affiliateblogger telefonisch of per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
9.2. Affiliateblogger geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Affiliateblogger binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1. Affiliateblogger verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 11. Slotbepalingen
11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Affiliateblogger gevestigd is.
11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
11.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Affiliateblogger
Landfort 75
8219 AK, Lelystad
telefoon: 06-30920428
e-mail: info@affiliateblogger.nl
KvK-nummer: 67312950
btw-nummer: NL210396003B02